/**/

Revontuliryhmä ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Revontuliryhmä ry. Sen kotipaikka on Oulu ja toiminta-alueena koko Pohjois- Suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on pyrkiä ryhmänä vaikuttamaan myönteisesti alueellisen yritysympäristön kehittymiseen sekä pyrkiä kartoittamaan ja kehittämään yrityksen johtamiseen liittyviä alueellisia, teknisiä ja toiminnallisia tekijöitä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan kokoontumalla säännöllisesti teematilaisuuksiin, järjestämällä asiantuntijavierailuja sekä jakamalla stipendejä ja apurahoja kehityskykyisille opiskelijoille tai tutkijoille.

3 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäsen on oikeuskelpoinen yhteisö tai henkilö, jonka yhdistyksen hallitus on jäseneksi hyväksynyt.

4 § Yhdistyksen uusiksi jäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoiset yhteisöt tai henkilöt, joiden voidaan katsoa hyödyttävän yhdistyksen kokonaisuutta ja pyrkivän osaltaan yhdistyksen tavoitteiden toteuttamiseen. Jäsenet hyväksytään hallituksen kokouksessa jonkin jäsenen ehdotuksen perusteella tai uuden jäsenen rekisteröintipyynnön perusteella.

5 § Toiminnan rahoitus

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuin.

6 § Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

Kokouksen ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokouksessa ovat äänioikeutettuja yhdistyksen jäsenet, joilla kullakin on 1 ääni.

7 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä kalenterivuonna,

selonteko yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna sekä tilintarkastajien kertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja kysymys tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä,

jäsenmaksujen suuruuden määrääminen kuluvalle kalenterivuodelle,

palkkioiden suuruuden määrääminen ja niiden maksaminen yhdistyksen toimihenkilöille,

tulo- ja menoarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen kuluvalle kalenterivuodelle,

hallituksen jäsenten vaali,

kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali,

muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Kutsut kokouksiin

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse yhdistyksen rekisterissä olevalla osoitteella. Kokouksesta on näin tiedotettava vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi aiotut asiat.

9 § Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja valvoo sen vuosikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 5 jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. Kesken toimikauttaan hallituksen jäsenyydestä luopumaan joutuneen tilalle yhdistyksen kokous voi valita uuden jäsenen jäljellä olevaksi ajaksi.

Hallitus kokoontuu niin usein, kun yhdistyksen asiat vaativat.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kolme sen jäsentä on läsnä.

10 § Puheenjohtaja ja toimihenkilöt

Yhdistyksen hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan keskuudestaan vuodeksi kerrallaan. Häntä kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen varapuheenjohtajaksi, sekä rahastonhoitajan. Muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus voi kutsua hallituksen ulkopuolelta, jolloin hallituksen ulkopuolisilla ei ole äänioikeutta hallituksen kokouksissa.

11 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin erikseen yhden hallituksen jäsenen tai hallituksen sitä varten nimeämän toimihenkilön kanssa.

12 § Sääntöjen muutos

Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistö kaikissa äänestyksessä annetuista äänistä ja yhdistyksen purkautumiseen kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistö. Kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta on päätettävä kahdessa vähintään 2 viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous.

13 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on yhdistyksen mahdollinen omaisuus luovutettava Oulun Yliopiston tukisäätiölle.

14 § Muuten noudatetaan yhdistyksissä voimassa olevaa yhdistyslakia.

 

Sääntöjen muutosilmoitus on hyväksytty ja rekisteröity 18.8.2011 Patentti- ja rekisterihallituksessa/ Yhdistysasiat

Rekisterinumero 150.226